Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Monstermaatjes / XSample

Inhoudsopgave:

Inhoud

Artikel 1 – Definities.

Artikel 2 - Identiteit van Monstermaatjes / XSample

Artikel 3 - Toepasselijkheid.

Artikel 4 - Het aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid.

Artikel 12 - Levering en Uitvoering.

Artikel 13 - Betaling.

Artikel 14 - Klachtenregeling.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen.Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten (schoenen / tassen/ lederwaren/aanverwante artikelen) verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, door Monstermaatjes/XSample worden geleverd;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Monstermaatjes/XSample;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de (regelmatige levering) van producten (schoenen/ tassen/ lederwaren/ aanverwante artikelen), gedurende een bepaalde periode;

Retourformulier: het retourformulier voor herroeping die monstermaatjes/XSample ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Monstermaatjes / XSample;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Monstermaatjes / XSample georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van Monstermaatjes / XSample

Naam ondernemer: XSample, handelend onder Monstermaatjes.nl

Vestigingsadres:

Hoofdstraat 47C, 5171 DJ Kaatsheuvel, Nederland

Bezoekadres:

Hoofdstraat 47C, 5171 DJ Kaatsheuvel, Nederland

Telefoonnummer: 0653212532

Bereikbaarheid: Tijdens tijdelijke verkoop events / op afspraak

E-mailadres: klantenservice@monstermaatjes.nl

KvK-nummer: 18063751 Btw-identificatienummer: NL 1532.01.071 B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Monstermaatjes / XSample en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Monstermaatjes / XSample en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument voorgelegd.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument voorgelegd.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Monstermaatjes / XSample heeft het recht deze algemene voorwaarden na de koop te wijzigen en/of aan te vullen. Monstermaatjes / XSample zal de consument in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij de consument binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt consument geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod geldt in principe ook maar zolang de voorraad strekt.

Het aanbod is bindend. Monstermaatjes / XSample is desalniettemin gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen zolang er niet op werd ingetekend door de consument.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Monstermaatjes / XSample gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze enkel illustratief. Monstermaatjes / XSample kan niet garanderen dat alle door hem, op welke wijze dan ook, verstrekte informatie juist en volledig is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Monstermaatjes / XSample niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn illustratief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Monstermaatjes / XSample kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de reële kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; Artikelen gekocht in de finale sale periode (jan- februari en juli/augustus) kunnen niet geretourneerd / gereclameerd worden. Dit ivm de lage finale prijzen.

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Monstermaatjes / XSample de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de gedragscodes waaraan Monstermaatjes / XSample zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Monstermaatjes / XSample onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Vanaf dat ogenblik is de overeenkomst tot stand gekomen.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Monstermaatjes / XSample passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Monstermaatjes / XSample daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Monstermaatjes / XSample kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Monstermaatjes / XSample op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Monstermaatjes / XSample zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van Monstermaatjes / XSample waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Monstermaatjes / XSample deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Monstermaatjes / XSample bekend gemaakte vertegenwoordiger. Monstermaatjes / XSample voegt dienaangaande systematisch een retourformulier toe bij levering van de producten. Uitzondering hierop zijn artikelen die tijdens de finale sale worden aangeschaft tegen (zeer) lage aankoopbedragen. (januari-februari en juli-augustus). Deze kunnen niet geretourneerd/gereclameerd worden.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Monstermaatjes / XSample retourneren, conform de door Monstermaatjes / XSample verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingsrecht. Monstermaatjes / XSample behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval de schade op de consument te verhalen.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 10 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Monstermaatjes / XSample. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 10 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Monstermaatjes / XSample heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Monstermaatjes / XSample dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Monstermaatjes / XSample kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Monstermaatjes / XSample dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Monstermaatjes / XSample tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Monstermaatjes / XSample geen invloed heeft;

e. voor onderhoudsproducten.


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Monstermaatjes / XSample producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Monstermaatjes / XSample geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Monstermaatjes / XSample dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Monstermaatjes / XSample niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Monstermaatjes / XSample staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Monstermaatjes / XSample er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Monstermaatjes / XSample, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op dit vlak tegenover Monstermaatjes / XSample kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 dagen na levering aan Monstermaatjes / XSample schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van Monstermaatjes / XSample komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Monstermaatjes / XSample is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Monstermaatjes / XSample en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen jegens de koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van Monstermaatjes / XSample wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is alsdan beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien de koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) na het ontstaan van de schade bij ondernemer heeft gemeld.

Artikel 12 - Levering en Uitvoering

Monstermaatjes / XSample zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Monstermaatjes / XSample het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Monstermaatjes / XSample zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Monstermaatjes / XSample.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Monstermaatjes / XSample tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Monstermaatjes / XSample bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Monstermaatjes / XSample te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Monstermaatjes / XSample behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Monstermaatjes / XSample beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Monstermaatjes / XSample, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Monstermaatjes / XSample ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Monstermaatjes / XSample binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen van Monstermaatjes / XSample niet op, tenzij Monstermaatjes / XSample schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Monstermaatjes / XSample, zal Monstermaatjes / XSample naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Collectie

Schoenen

Hoge laarzen

Korte laarzen (Booties)

Sneakers

Pantoffels

Pumps

Instappers

Sandalen

Slippers

Snowboots

Accessoires

Customer Service

Bestellen

Betalen

Bezorgen

Garanties

Retourneren en ruilen

Let's talk about shoes, baby!

Hulp nodig? Ons monstermaatjes verkoopteam / klantenservice helpen je graag verder via e-mail, Facebook en Twitter!

Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op

06 532 12 532

of stel een vraag via WhatsApp

Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws? Meld je aan voor de monstermaatjes-nieuwsbrief!

Versturen

Let's get social! Volg ons op

Facebook

Instagram

Twitter

Pinterest

iDEAL

Privacy Disclaimer Algemene voorwaarden

Copyright 2018 Monstermaatjes / XSample

Australien
Bugatti
La Gear
Rieker
Marco Tozzi
Vingino
Breand
Scapa Sports
S. Oliver
Semler
Caprice
Lamazani
Via Vai
Munich
Rehab
NRRapisardi
Bronx
Christina Capo
Cole Haan
Geox
Oneill
verhulst
Maluo
Gijs
grip
ted-baker-logo
PX-logo

© 2020 Monstermaatjes

Sluiten